PROJEKT HATÁRTALANUL!

PROJEKT HATÁRTALANUL!

 

PROJEKT HATÁRTALANUL!
2010
 

A Közalapítvány legfontosabb célkitűzése 2010-ben a HATÁRTALANUL! projekt sikeres megvalósítása. A siker talán alapot ad ahhoz, hogy a projekt országos léptékűvé váljon és így egyszer valamennyi magyarországi iskolás megismerhesse a szomszédos országok magyarlakta területeit, az ott tanuló magyar diákokat.

A HATÁRTALANUL! projekt előzménye
 
A 2000-es Lisszaboni Értekezleten megfogalmazott célok szerint az Európai Unió 2010-re a világ legversenyképesebb, legdinamikusabban fejlődő tudásalapú gazdasággal rendelkező térségévé kellene változzon. E folyamatnak egyik legfőbb mozgatórugóját képezi az oktatás, amennyiben azt a gazdaság- és szociálpolitikák szerves részeként kezeljük. Európai uniós nézőpontból a versenyképes munkaerőpiac a munkaerő szabad áramlását feltételezi, melynek kialakulása azonban több feltételtől függ: az Európai Unió állampolgárainak a tagállamok területén való szabad mozgáshoz való jogától, egy minél egységesebb oktatási térség kialakításától – mely lehetővé teszi a különböző országokban a képzésekbe való bekapcsolódást és továbbtanulást, az oklevelek kölcsönös elismertetését –, és ugyanakkor egy „mobilitási kultúra” meglététől is, melynek kialakítása a fiatalkori tanulási mobilitási programok egyik célja és következménye.
 
Magyarországnak távolról sem sikerült kiaknáznia azt a helyzeti előnyét, hogy a magyar nyelvű oktatás állam által fenntartott és elismert intézményrendszerei Magyarországon kívül kisebb nagyobb kiépítettségben és hiányosságokkal bár, de a szomszédos országok többségében is jelen vannak. Az Apáczai Közalapítvány 2009-es, magyarországi és határon túli magyar tannyelvű szakképző intézmények körében végzett kutatásának tapasztalatai szerint a határon túli magyar tannyelvű intézményekkel megvalósított mobilitási programok rendkívül ritkák, annak ellenére, hogy ismerős kulturális és nyelvi közeget tudnának biztosítani a nyelvtudással nem rendelkezők számára is.
 
A magyar-magyar relációjú mobilitás csekély fokának legfőbb oka, hogy szemben a szomszédos országok magyar intézményeivel, amelyek kitekintése Magyarország és Nyugat-Európa centrikus, a magyarországiak kitekintése egyetlen irányba, Nyugat-Európa felé irányul. Nyilvánvalóan ebben az is szerepet játszik, hogy nem léteznek a kifejezetten a határon túli magyar intézményekbe irányuló diákmobilitást elősegítő programok Magyarországon. Az Apáczai Közalapítvány vonatkozó felmérésének eredménye azt mutatja, hogy a magyarországi szakképző intézmények közül csupán minden hetediknek van határon túli magyar tannyelvű szakképző intézménnyel kapcsolata. Pedig a Magyarországról a határon túlra irányuló mobilitás egyebek mellett a „határon túli kérdés” megélésének és megértésének eszközévé is válhatna.
 
Az Apáczai Közalapítvány a fentieket felismerve úgy határozott, hogy a támogatáspolitikában korábban nem látott léptékű forrást biztosítva HATÁRTALANUL! címmel országos programot indít a határon túli magyar és a magyarországi diákok közötti személyes kapcsolatok kialakításának elősegítésére. A Közalapítvány ennek érdekében olyan projekteket kezdeményez, amelyek országhatárokon átnyúló szakmai- és emberi kapcsolatok megszületését valamint oktatási intézményközi kapcsolatok kialakulását eredményezik.
 
A HATÁRTALANUL! projekt prioritásai
 
A magyarországi és határon túli magyarok közötti kapcsolatépítést céljául kitűző HATÁRTALANUL! projekt legfontosabb prioritásai:
  • Első prioritás: olyan projektek kezdeményezése, amelyek a határon túli magyarság magyarországi diákokkal és tanáraikkal való megismertetését célozzák.
  • Második prioritás: olyan határokon átívelő személyes találkozások létrejöttének elősegítése, amelyek egymás megismerését közösen végrehajtott cselekvések által érik el.
A HATÁRTALANUL! projekt célja
 
A határokon átnyúló, minél nagyobb számú és tartalmasabb magyar-magyar kapcsolat hozzájárulhat ahhoz, hogy eljelentéktelenedjen az a történelmi helyzet, amelynek következtében a magyar állam és a magyar nemzet határai nem esnek egybe.
 
A szomszédos országok magyarlakta területeire irányuló tanulmányutak révén a magyarországi diákok a nyelvi korlátok nélkül képesek külföldön szakmai tapasztalatokhoz jutni, egyúttal megismerik a határon túli magyarság életét, és egy másik közép-európai ország kultúráját is. A HATÁRTALANUL! projekt keretében meghirdetésre kerülő pályázataival az Apáczai Közalapítvány célja az országhatárokon átnyúló magyar-magyar relációjú diákmobilitás serkentése.
 
 
 

Keresés

 

Azok a tekintélyes múltra visszatekintő kis községek, amelyek hosszú századokon át őrizték nevükben is, lelkiségükben is István király emlékét, az ismeretlenség homályában is egymásra találtak.

Egymásra találtak és szövetséget kötöttek „önazonosságuk megőrzése, az országhatároktól függetlenül érvényesülő szellemi s lelki magyar egység, az egyenlő jogok és esélyek alapján való történelmi megbékélés és az európai integráció megteremtése érdekében”.

 

TOPlist