Szent István szobor a szentkirályiaknak

2009.05.19 22:57

 
Az államalapító király ne­vét viselő települések 12. ta­lálkozóján, augusztus 2-án a Szent Király Szövetség Szent István-mellszobrot ado­má­nyozott Székelyszent­ki­rály­nak.
 
Dienes Attila maros­vá­sár­helyi születésű, napjainkban Ma­gyarországon élő szob­rász­művész alkotásának leleple­zé­sére és megáldására augusztus 22-én, vasárnap kerül sor a plé­bániatemplom búcsúünne­pén. A szertartást Nt. Mátyás Ká­roly székelyudvarhelyi fő­es­peres-plébános celebrálja – tudtuk meg László Sán­dor­tól, az ünnepséget szervező egy­­ház­községi megbízottól. To­­váb­bá elmondta: az 50 x 90 cm-es bronzalkotást Bálint Ele­mér, Oroszhegy község polgár­mestere és a falu tanácsosai vették át a szabadszent­ki­rályi (Magyarország) ta­lál­ko­zón, és hozták haza. Az ado­má­nyozói oklevelet az áldó szer­tartás al­kalmával ünnepé­lye­sen adják át a plébániahivatalnak. Vass Ince helyi plébánostól meg­tudtuk: a szobor feliratát a főegyházmegye ezeréves fenn­­állására meghirdetett em­lék­év kezdetén, a Szent Istváni alapítás jegyében fogalmaz­ták, és mellé kerülnek az év­szá­mok is: 1009–2009. Az isten­háza és település védő­szentjének szobra a szintén ne­­vét viselő iskolaépület szom­szédságában, a templom be­járata mellett üzenetet hordoz a millenniumról a mindenkori arra járónak. A talapzatot a csíksomlyói Dó­czy András szobrászművész ké­szítette. A szoborállítás Lász­ló Szilveszter Sándor, a LARENO-FA Kft. tulajdonosának támogatásával jöhetett létre.

A Szent Király Szövetség
Az első találkozót Csíkszentkirály szervezte meg 1996-ban, ott alapították a szövetséget, amely célul tűzte ki a tagjai közé tartozó települések közművelődési tevékenységének támogatását. Tevékenységük eredménye a Székelyszentkirálynak adományozott szobor is. Döntés született: Székelyszentkirály lesz a házigazdája 2010-ben a 22 település mintegy 500 küldöttje szövetségi vándortalálkozójának. Előkészületeiről már most gondol­kodnak a falu elöljárói, hogy az eddigiekhez hasonlóan kiváló színvonalon tudják megtartani.
 

Molnár Melinda, 2008. August 22.

Udvarhelyi Hiradó 

Keresés

 

Azok a tekintélyes múltra visszatekintő kis községek, amelyek hosszú századokon át őrizték nevükben is, lelkiségükben is István király emlékét, az ismeretlenség homályában is egymásra találtak.

Egymásra találtak és szövetséget kötöttek „önazonosságuk megőrzése, az országhatároktól függetlenül érvényesülő szellemi s lelki magyar egység, az egyenlő jogok és esélyek alapján való történelmi megbékélés és az európai integráció megteremtése érdekében”.

 

TOPlist